>Español | >English

Influencia de l'estructura i dināmica oceanogrāfica sobre poblacions DEmersals en aigües de les Illes BAlears

El projecte proposa estudiar la influència de factors abiòtics i biòtics en els ecosistemes i recursos demersals, així com la dinàmica poblacional de dues espècies sotmeses a explotació en la plataforma i talús de la Mediterrània occidental: el lluç i la gamba vermella. L'estudi es desenvolupa a l'illa de Mallorca (Illes Balears), una àrea que pot considerar-se com un ecosistema demersal aïllat, i que presenta una gran variabilitat oceanogràfica espai-temporal. Es tracta del primer intent d'aproximació multidisciplinar al coneixement de la dinàmica dels ecosistemes demersals explotats a a la Mediterrània.

Dinàmica Marina, Recursos Tròfics, Comunitats Explotades, Recursos Pesquers, Variabilitat Estacional, Variabilitat Interanual

Mediterrània Occidental | Lluç | Gamba Vermella

Ministerio de Ciencia y Tecnología

Plan Nacional I+D+I: REN2002-04535-C02-01/02/MAR
                                  REN2002-10670/71-E/MAR
Workshop IDEA '06

> IDEA Seminaris